خاک به عنوان بستر رشد گیاه، نقش مهمی در تامین آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه دارد، پس می توان گفت که خاک، پایه و اساس کشت و پرورش گیاه و تامین منابع غذایی است.
تخلیه عناصر غذایی از اراضی کشاورزی با گذشت زمان، عامل بسیار مهمی بوده که ظرفیت تولید محصولات کشاورزی را با مخاطره مواجه کرده است.
به طور کلی خاک مناسب برای رشد گیاه، باید شامل مواد مغذی از عناصر پرمصرف و کم مصرف در حد متعادل باشد.
برای ایجاد تعادل تغذیه ای در گیاه باید به میزان این عناصر در خاک توجه شود و در صورت کمبود، این عناصر به صورت کوددهی به خاک افزوده گردد.
بهترین کودها برای جبران کمبود های تغذیه ای کود های ارگانیک هستند که از بقایای گیاهی طبیعی تشکیل شده اند و شامل میکروارگانیسم های مفید خاکزی هستند و علاوه بر بهبود شرایط تغذیه ای و شرایط فیزیکی، مقاومت گیاه در برابر شرایط نابسامان محیطی را بالا می برند.
البته مهم است که در درجه ی اول آزمون خاک به منظور بررسی وضعیت عناصر غذایی در خاک انجام شود و پس از آن با توجه به شرایط خاک، کودهای مناسب جهت اصلاح افزوده گردد.
همچنین برای جلوگیری از تخلیه زیاد مواد مغذی، تناوب زراعی در زمین های زراعی اقدام مناسبی است، زیرا تناوب زراعی محصول، زمین را غنی می کند.
«سارا حسینی» کارشناس ارشد خاکشناسی